Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

Ochrana osobných údajov

Prečo máme tieto zásady?

Spoločnosti Goodman Limited (ABN 69 000 123 071) a Goodman Funds Management Limited (ABN 48 067 796 641; AFSL 223621) ako subjekt zodpovedný za fond Goodman Industrial Trust (ARSN 091 213 839), a za akékoľvek nimi riadené subjekty („Goodman“, „skupina Goodman“, „my“, „nám“ „náš“) si je vedomá dôležitosti vášho súkromia a záleží nám na ochrane vašich osobných informácií .[1] Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa globálne vzťahuje na skupinu Goodman Group vrátane našej webovej stránky www.goodman.com („webová stránka“), pričom je v ňom prezentovaný náš prístup k dodržiavaniu príslušných vnútroštátnych zákonov, ktoré chránia súkromie a osobné informácie. Sme si vedomí skutočnosti, že prax v oblasti ochrany osobných údajov sa v krajinách, v ktorých pôsobíme, môže líšiť s ohľadom na miestnu prax a zákonné požiadavky.

Čoho sa tieto zásady týkajú?

Toto vyhlásenie stanovuje:

 • ako pristupujeme k osobným informáciám; 
 • ako zaisťujeme bezpečnosť osobných informácií; 
 • ako zabezpečujeme presnosť osobných informácií; 
 • čo robiť v prípade, ak potrebujete získať prístup k svojim osobným informáciám alebo ich potrebujete opraviť; a 
 • ako nás môžete kontaktovať v prípade, ak chcete získať ďalšie informácie o týchto zásadách, a v prípade, ak máte podozrenie, že tieto zásady boli porušené.

Ako tieto zásady uplatňujeme?

Zhromažďovanie, používanie a zverejňovanie informácií

Spoločnosť Goodman bude zhromažďovať, používať a sprístupňovať iba také osobné informácie, ktoré sú pre nás nevyhnutné v záujme uskutočňovania našich kľúčových aktivít v oblasti vlastníctva, developmentu a správy priamych priemyselných nehnuteľností a priestorov na podnikanie a ich spravovaných fondov.

Zhromažďovanie

Všetky osobné informácie budú zhromažďované výlučne zákonnými a primeranými prostriedkami. Vo všeobecnosti budú osobné informácie zhromažďované priamo od vás, a to aj prostredníctvom našej webovej stránky, ako napr. vaše meno a e-mailová adresa.

Spoločnosť Goodman bude okrem toho zhromažďovať osobné informácie týkajúce sa zákazníkov a obchodných partnerov vrátane ich mien, adries a kontaktných údajov. Tieto osobné informácie sa budú zhromažďovať priamo alebo nepriamo prostredníctvom úverových agentúr alebo poskytovateľov iných služieb. V prípade, ak existujúci alebo potenciálny zákazník alebo obchodný partner nie je registrovaným subjektom, spoločnosť Goodman môže v prípadoch, keď je to povolené, zhromažďovať ďalšie informácie, napríklad:

 • podrobnosti o poistení; 
 • austrálske obchodné číslo alebo podobné registračné obchodné čísla na územiach spadajúcich pod iné jurisdikcie; 
 • finančné, obchodné alebo bankové informácie; alebo 
 • mená, adresy a e-mailové adresy.

Používanie

Prijmeme primerané opatrenia, aby ste mali informácie o účeloch, na ktoré používame osobné informácie, s výnimkou prípadov, keď zhromažďovanie alebo zverejňovanie osobných informácií z našej strany je vyžadované zákonom.

Vaše osobné informácie môžeme použiť za nasledujúcich okolností:

 • V povolených prípadoch môžeme použiť vaše osobné informácie s cieľom informovať vás o nových projektoch alebo informáciách týkajúcich sa skupiny Goodman Group, ktoré by vás mohli zaujímať.  
 • Vaše osobné informácie môžeme použiť na účely posúdenia, či máme vstúpiť do obchodných vzťahov, rozšíriť ich alebo riadiť.


Okrem toho budeme zhromažďovať informácie pri vašej návšteve našej webovej stránky vrátane informácií o počte používateľov, navštívených stránkach, ako aj o dátume a čase návštev. Spoločnosť Goodman zhromažďuje tieto informácie na štatistické účely, pričom ich analýza nám umožňuje poskytovať vám lepšie služby pri opätovnej návšteve našej webovej stránky. Rovnako ako mnohé iné stránky môžeme v záujme zlepšenia poskytovaných služieb používať súbory „cookies“, ktoré uchovávajú určité informácie na počítačoch, z ktorých je realizovaný prístup na našu webovú stánku, ako napr. bližšie informácie o návštevnosti na našej webovej stránke.

V prípadoch, keď vaše osobné informácie používame na účely priameho marketingu, zavedieme postupy, ktoré vám umožnia kedykoľvek odmietnuť účasť na takomto marketingu. 

Zverejňovanie

Tretím stranám môžeme poskytovať osobné údaje iba v prípade, že ich zverejnenie je nevyhnutné v záujme efektívneho riadenia obchodných vzťahov zo strany spoločnosti Goodman. Medzi tretie strany, ktorým spoločnosť Goodman môže poskytnúť vaše osobné informácie, patria:

 • súvisiace subjekty v záujme poskytovania služieb v oblasti informačných technológií alebo iných služieb podpory;
 • nesúvisiaci poskytovatelia služieb v oblasti tlače a pošty;
 • úverové agentúry v záujme uskutočňovania úverových kontrol a získavania aktuálnych informácií o úveroch;
 • regulačné alebo iné subjekty, pri ktorých je takéto zverejňovanie informácií požadované alebo schválené zákonom, a 
 • subjekty, ktoré majú záujem o získanie podielu v skupine Goodman Group.


Spoločnosť Goodman poskytuje údaje subjektom v rámci skupiny Goodman Group. Údaje na webovej stránke (vrátane osobných údajov) sa prenášajú a uchovávajú na serveroch v Austrálii, Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch, pričom sú prevádzkované a spracovávané spoločnosťou Goodman alebo poskytovateľmi jej služieb. Odoslaním svojich osobných informácií vyjadrujete súhlas s ich prenosom, uložením a spracovaním. Prijmeme všetky primerané nevyhnutné opatrenia, aby sa k vašim údajom pristupovalo s ohľadom na bezpečnosť a v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, čo zahŕňa aj dodržiavanie miestnych vnútroštátnych zákonov o ochrane súkromia.

Okrem toho zhromažďujeme a zverejňujeme súhrnné informácie, ktoré nesúvisia so žiadnymi osobami a ktoré sú zhromažďované prostredníctvom našej webovej stránky v rámci procesu jej nepretržitého vylepšovania.

Ako pristupujeme k správam „Kontaktujte nás“

Môžeme uchovať obsah akýchkoľvek správ zaslaných v rámci služby „Kontaktujte nás“. Akékoľvek osobné informácie obsiahnuté v týchto správach budú použité alebo zverejnené tak, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Odkazy

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré vás môžu zaujímať. Odkazované webové stránky nesú zodpovednosť za svoju vlastnú prax v oblasti ochrany súkromia, pričom ešte pred odoslaním svojich osobných informácií by ste si na týchto stránkach mali prečítať ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Správa fondov a kótované cenné papiere

Spoločnosť Goodman pristúpila k outsourcingu svojej funkcie registra v Austrálii v prospech spoločnosti Computershare Investor Services Pty Limited a na Novom Zélande v prospech spoločnosti Computershare Investor Services Limited („Computershare“). Pri plnení úloh súvisiacich s registrom spoločnosť Computershare udržiava a spravuje zhromažďované osobné údaje v súlade so svojimi zásadami ochrany súkromia. V zásadách ochrany súkromia spoločnosti Computershare sú uvedené podrobnosti o informáciách, ktoré Computershare zhromažďuje v mene spoločnosti Goodman, ako aj to, komu sú tieto osobné údaje sprístupňované.

Ak sa chcete dozvedieť viac o prístupe spoločnosti Computershare k ochrane osobných údajov, alebo ak chcete podať sťažnosť v súvislosti s ochranou osobných údajov, môžete kontaktovať úradníka spoločnosti Computershare pre ochranu osobných údajov. Žiadosti môžete posielať na:

Australian Privacy Officer (privacy@computershare.com)
Computershare Investor Services Pty Limited
Yarra Falls, 452 Johnson Street
Abbotsford Vic 3067
Australia

New Zealand Privacy Officer
Computershare Investor Services Limited
Level 2, 159 Hurstmere Road
Takapuma Auckland
New Zealand

Pokiaľ ide o nekótované spravované fondy spoločnosti Goodman v Spojenom kráľovstve a kontinentálnej Európe, funkciu registra vykonávajú tretie strany, ktoré uchovávajú údaje v súlade s požiadavkami smernice EÚ o ochrane osobných údajov.

Bezpečnosť

Na ochranu dôvernosti a bezpečnosti osobných informácií používa spoločnosť Goodman širokú škálu bezpečnostných opatrení. Žiadne posielanie informácií prostredníctvom internetu nie je úplne bezpečné. Hoci sa usilujeme o ochranu takýchto údajov, nemôžeme sa zaručiť za bezpečnosť informácií, ktoré sú nám posielané touto cestou, a pri posielaní osobných informácií koná každý na vlastné riziko. Pokiaľ ide o akékoľvek osobné informácie, ktoré sa k nám dostanú, prijmeme primerané opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred zneužitím a stratou, ako aj pred neoprávneným prístupom, úpravou alebo zverejnením. Naše bezpečnostné opatrenia sa vzťahujú na elektronické aj papierové verzie, pričom tieto opatrenia sa pravidelne kontrolujú a v prípade potreby vylepšujú.

Presnosť

Spoločnosť Goodman prijme všetky primerané kroky v záujme zabezpečenia presnosti, úplnosti a aktuálnosti informácií, ktoré zhromažďujeme, používame a zverejňujeme. Presnosť našich informácií závisí od vami poskytnutých informácií, preto v prípade, ak sa vaše osobné informácie zmenia nás kontaktujte na nižšie uvedených adresách, čo nám umožní aktualizovať záznamy o vás.

Prístup a oprava

Máte právo na prístup k osobným informáciám, ktoré o vás uchovávame, ako aj na ich opravu. V prípade, že chcete získať prístup k svojim informáciám uchovávaným spoločnosťou Goodman alebo ich chcete opraviť, použite nižšie uvedené informácie a kontaktujte nás.

Ak ste držiteľom cenných papierov v Austrálii alebo na Novom Zélande, mali by ste použiť vyššie uvedené informácie a kontaktovať spoločnosť Computershare. 

Za istých okolností vám môžeme odmietnuť prístup k vašim osobným informáciám, a to okrem iného v situáciách, ak má takáto informácia neprimeraný dosah na súkromie iných ľudí alebo ak nám zverejnenie informácií neumožňuje zákon. V prípade takéhoto odmietnutia prístupu vám poskytneme vysvetlenie.

Kontaktujte nás

Úradníka spoločnosti Goodman pre ochranu osobných údajov kontaktujte v prípade, ak:

 • chcete získať viac informácií o týchto zásadách;
 • chcete aktualizovať svoje osobné informácie, získať k nim prístup alebo ich opraviť;
 • sa domnievate, že sme porušili svoje povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov; alebo
 • už nemusíme ďalej uchovávať vaše osobné informácie a nechcete, aby sme vás v budúcnosti kontaktovali.

Úradníka spoločnosti Goodman pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať na e-mailovej adrese privacy@goodman.com

Správa

Spoločnosti Goodman záleží na dodržiavaní zákonov a postupov týkajúcich sa ochrany osobných údajov vrátane ustanovení tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, pričom sa riadi príslušnými vnútroštátnymi zákonmi, ktoré chránia súkromie a osobné údaje.

Tieto zásady platia od januára 2010 a sú založené na príslušných právnych predpisoch a nariadeniach platných v tom čase.

Spoločnosť Goodman si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, pričom po prijatí takejto zmeny svoju webovú stránku včas aktualizuje.


--------------------------------------------------------------------------------

 [1] Na účely Zákona o ochrane údajov v Spojenom kráľovstve z roku 1988 je kontrolórom údajov spoločnosť Goodman UK Limited alebo Arlington House, Arlington Business Park, Theale, Berkshire, RG7 4SA.