Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

Ochrana osobných údajov

Keď používate služby spoločností Goodman Limited (ABN 69 000 123 071) a Goodman Funds Management Limited (ABN 48 067 796 641; AFSL 223621) ako zodpovedného subjektu za spoločnosti Goodman Industrial Trust (ARSN 091 213 839) a Goodman Logistics (HK) Limited (reg. č. 1700359 ARBN 155 911 149) a ktoréhokoľvek z ich ovládaných subjektov (spoločnosť Goodman alebo skupina), zverujete nám osobné informácie (osobné údaje). Tieto Zásady ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti Goodman (Zásady ochrany osobných údajov) stanovujú, aké informácie získavame a ako ich používame.
Ak počas spolupráce s nami máte sídlo v Európskom hospodárskom priestore (EHP), okrem týchto Zásad ochrany osobných údajov platí aj dodatok k nim.


1.  Náš záväzok chrániť vaše súkromie  

V spoločnosti Goodman sme sa zaviazali, že budeme chrániť vaše osobné údaje a súkromie. Aby sme vám umožnili robiť informované rozhodnutia a boli ste si istí pri poskytovaní určitých osobných údajov, prečítajte si tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby ste chápali, komu poskytujeme vaše osobné údaje a na aké účely, a možnosti týkajúce sa získavania vašich osobných údajov a spôsobe ich využitia, ktoré máte. Pri získavaní osobných údajov môžeme tiež poskytnúť ďalšie oznámenia o ochrane súkromia upozorňujúce na určité spôsoby používania vašich osobných údajov, ako aj možnosť prijať alebo odmietnuť určité spôsoby používania.

Zákony niektorých krajín vyžadujú, aby sme vám poskytli ďalšie informácie o našich spracovateľských činnostiach. Tieto informácie sme zahrnuli do samostatného dodatku. Okrem tohto dokumentu si prečítajte aj dodatok, ak sa na vás vzťahuje.
Budeme vás informovať o všetkých zmenách našich Zásad ochrany osobných údajov, vrátane zverejnenia aktualizovaných zásad na adrese
www.goodman.com.  

2.  Osobné údaje, ktoré získavameOsobné údaje, ktoré získavame

Môžeme získavať a spracovávať niektoré alebo všetky z vašich nasledujúcich osobných údajov:

 • Informácie o vás - Vaše osobné údaje, ako sú meno, pohlavie, dátum narodenia, národnosť, kontaktné údaje, fotografie a iné obrázky.
 • Vaše platobné údaje - Informácie o účte a fakturačné údaje.
 • Náš styk - Záznamy o našich vzájomných stykoch a korešpondencii, napríklad o akýchkoľvek stykoch, ktoré máte s našimi zamestnancami, a akýchkoľvek stykoch s nami, alebo o príspevkoch na sociálnych médiách, ktoré sa ma más vzťahujú.
 • Informácie z prieskumov - Vaše odpovede na zákaznícke prieskumy, ktoré sme uskutočnili my alebo boli uskutočnené v našom mene.
 • Využívanie našej webovej lokality, aplikácií a sociálnych mediálnych platforiem - Podrobnosti o vašich návštevách na našej webovej lokalite, využívaní sociálnych mediálnych platforiem a našich mobilných aplikácií a iné informácie získavané prostredníctvom súborov cookie a iných sledovacích technológií, vrátane informácií, ktoré si zobrazujete. Môžeme tiež o vás získavať informácie, ktoré sú verejne dostupné on-line, vrátane vašich profilov na sociálnych médiách.
     

3. Čo sa stane, ak nebudeme môcť získať osobné údaje

Mnoho našich produktov a služieb vyžaduje určité osobné údaje (najmä údaje o platbách a kontaktné údaje). Ak neposkytnete určité osobné údaje požadované pre konkrétne služby, môže sa stať, že nebudeme schopní vám dodať produkty a služby v plnom rozsahu alebo poskytnúť informácie o týchto produktoch alebo službách.
Ak nám neposkytnete osobné údaje, nemusíme byť schopní prispôsobiť obsah našich webových lokalít vašim preferenciám a vaše využívanie našich webových lokalít nemusí byť také príjemné a užitočné.

4. Ako získavame osobné údaje

Určité osobné údaje môžeme získavať priamo od vás:

 • prostredníctvom prístupu na našu webovú lokalitu a jej používania,
 • počas vašich rozhovorov s našimi zástupcami alebo
 • keď zadáte otázku alebo vyplníte žiadosť alebo objednávku.

Budeme získavať ďalšie osobné údaje od tretích strán, vrátane kreditných vykazovacích agentúr, orgánov činných v trestnom konaní a ďalších vládnych agentúr.

Ak nám poskytnete informácie o iných osobách, musíte ich informovať a oboznámiť ich, kde môžu nájsť kópiu týchto Zásad ochrany osobných údajov.

5. Prečo získavame a využívame vaše osobné údaje

Ak nám poskytnete informácie, pomôžete nám zlepšiť služby, ktoré vám poskytujeme. Tu sú niektoré zo spôsobov, akými môžeme využívať vaše osobné údaje:

 • Na poskytovanie našich produktov alebo služieb - Na poskytovanie našich produktov alebo služieb, ktoré vám poskytujeme.
 • Na poskytovanie zákazníckej podpory - Na účely súvisiace s podporou zákazníkov, ako napríklad odpovedanie na vaše otázky a požiadavky či poskytovanie pomoci.
 • Na marketingové účely - Na poskytovanie marketingových informácií, vrátane noviniek týkajúcich sa spoločnosti Goodman, ako je podrobnejšie vysvetlené v časti 7 nižšie.
 • Na zlepšenie našich produktov a služieb - Na účely zlepšovania našich produktov a služieb vo všeobecný prospech našich zákazníkov, vrátane zabezpečenia správneho fungovania našich webových stránok a webových lokalít (vrátane stránok sociálnych médií) v súlade so vašimi preferenciami a okolnosťami.
 • Na právne a administratívne účely - Na právne a administratívne účely ako overovanie a spracovanie platby, preverovanie na zabránenie podvodom, preverovanie na zabránenie praniu špinavých peňazí a iných trestných alebo nezákonných činností, na účely účtovníctva, fakturácie a auditu, na vývoj, údržbu a testovanie našich systémov, na riešenie sťažností a na pochopenie, využívanie, presadzovanie alebo ochranu našich zákonných práv a zákonných práv ostatných.

6. Komu poskytujeme vaše osobné údaje

Za určitých okolností môžeme sprístupniť vaše osobné údaje tretím stranám podľa popisu nižšie:

 • Našim poskytovateľom služieb a členom skupiny Goodman Group, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene na účely opísané v časti 5 vyššie - Našim poskytovateľom služieb tretích strán, vrátane agentov, dodávateľov a ďalších spoločností skupiny Goodman Group umožníme používať vaše osobné údaje v našom mene na účely opísané vyššie. Príkladmi takýchto tretích strán sú prevádzkovatelia našich IT systémov, poskytovatelia webových hostiteľských služieb, poskytovatelia registrov na poskytovanie informácií, správcovia a profesionálni poradcovia.
 • Našim partnerom tretích strán na marketingové účely - Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť tretím stranám, aby mohli poskytovať marketingové služby alebo vykonávať marketing alebo sociálne styky v našom mene, ako napríklad kampane, prieskumy trhu, zákaznícke prieskumy a analýzu údajov, aby nám pomohli zlepšovať a prispôsobiť naše marketingové aktivity, produkty a služby.
 • Vládnym a regulačným orgánom a iným osobám, orgánom a organizáciám - Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť vládam a regulačným orgánom a ďalším osobám, orgánom a organizáciám, ako napríklad orgánom na riešenie sporov, stíhanie a orgánom činným v trestnom konaní, právnikom, organizáciám vykonávajúcim kontrolu platobnej spôsobilosti, kontroly podvodov, a ďalším osobám, orgánom a organizáciám na účely plnenia našich zákonných povinností. Vaše osobné údaje môžeme tiež sprístupniť osobám, orgánom a organizáciám z dôvodu bezpečnosti, aby sme vám mohli poskytovať naše produkty a služby, a na právne a administratívne účely. 
     

7.  Marketing

Osobné údaje môžeme používať na marketingové a propagačné účely, vrátane:

 • posielania alebo zobrazovania aktuálnych informácií o najnovších správach, ponukách a propagačných akciách v súvislosti s našimi produktmi a službami (a produktmi a službami spoločností našej skupiny a tretích strán)
 • prispôsobenia a sledovania vašich interakcií s internetovou bannerovou reklamou a prepojeniami z webových lokalít tretích strán na našu webovú lokalitu.

Osobné údaje môžeme tiež používať na analýzu preferencií našich zákazníkov a trendov trhu a na odvodenie poznatkov, ktoré môžeme použiť na prispôsobenie typov produktov a ponúk, ktoré vám predkladáme.

Marketingové a propagačné informácie vám môžeme poskytovať prostredníctvom pošty, telefonicky alebo on-line (vrátane e-mailov alebo prostredníctvom vášho mobilného zariadenia alebo on-line bannerovej reklamy), a v prípade potreby vás požiadame o súhlas alebo vám inak poskytneme možnosť odmietnuť marketingové informácie v čase získavania vašich údajov.
Poskytneme vám možnosť odhlásiť sa z odberu ďalších priamo zasielaných marketingových informácií alebo ich odmietnuť. Odmietnuť ich môžete aj tak, že sa na nás obrátite podľa popisu v časti 8 nižšie.

Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete odhlásiť sa z odberu marketingových informácií alebo ich odmietnete, naďalej vám budeme posielať informácie o [službách/produkte] a iných službách, ktoré vám poskytujeme.

8. Prenos, uloženie a bezpečnosť vašich osobných údajov  

Bezpečnosť IT
V prípade žiadneho prenosu údajov cez internet, webovú lokalitu, mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom e-mailu alebo inej služby správ nemožno zaručiť, že bude chránený pred vniknutím. Dodržiavame však komerčne primerané fyzické, elektronické a procesné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov v súlade s požiadavkami legislatívy na ochranu osobných údajov.

Všetky osobné údaje, ktoré o vás získavame, sú uložené na našich bezpečných serveroch alebo bezpečných serveroch našich subdodávateľov. Pri prístupe k osobným údajom a ich používaní dodržiavame naše bezpečnostné zásady a štandardy a obmedzujeme prístup k osobným údajom na osoby, ktoré ich potrebujú používať na účely, na ktoré boli získané. Nesiete zodpovednosť za zachovanie dôvernosti všetkých informácií, ktoré vám posielame, a za dodržiavanie všetkých bezpečnostných postupov, na ktoré vás upozorníme. Konkrétne v prípade, ak sme vám dali (alebo ste si vybrali) heslo umožňujúce prístup do určitých častí našej webovej lokality alebo mobilných aplikácií, vás žiadame, aby ste heslo nikomu nedávali.

Export osobných údajov
Vaše osobné údaje môžu byť prenesené mimo krajiny, v ktorej sa nachádzate, a to vrátane krajín s nižšou úrovňou ochrany osobných údajov ako v krajine, v ktorej sa nachádzate.

Doba uchovávania
Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na účely spracovania, na ktoré boli získané, a na akékoľvek iné povolené súvisiace účely (napríklad v prípade, že sme povinní uchovávať osobné údaje po dobu dlhšiu, ako je účel, na ktorý sme pôvodne získané, aby sme dodržali určité regulačné požiadavky). Naše doby uchovávania sú založené na obchodných potrebách a informácie, ktoré už nie sú potrebné, sa nenávratne anonymizujú (a anonymizované údaje sa uchovajú) alebo sa bezpečne zlikvidujú.  

9. Vaše práva a kontaktné informácie

Všeobecné práva
Máte právo (v závislosti od rôznych výnimiek a v súlade s legislatívou na ochranu údajov vo vašej krajine) na prístup k určitým vašim uchovávaným osobným údajom a na opravu prípadných nepresností. Môžeme účtovať primeraný poplatok za spracovanie akejkoľvek žiadosti o prístup k údajom v súlade s legislatívou na ochranu údajov vo vašej krajine. Máte tiež právo sťažovať sa na naše spracovanie u regulátora na ochranu údajov vo svojej jurisdikcii. ¨

Právo odmietnuť priamy marketing
Máte právo požiadať nás, aby sme nespracovávali vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Právo môžete uplatniť na zabránenie takémuto spracovaniu tak, že na mieste, kde získavame vaše osobné údaje uvediete, že nesúhlasíte s priamym marketingom. Právo môžete tiež uplatniť kedykoľvek potom, ako získame a použijeme vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, podľa pokynov na odmietnutie obsiahnuté v príslušných informáciách.

Aktualizácia informácií
Vykonáme primerané kroky, aby sme sa pokúsil zabezpečiť presnosť vašich osobných údajov. Pomôžte nám tak, že nás upozorníte na akékoľvek zmeny svojich osobných údajov.

Kontaktné informácie
Ak sa na nás chcete obrátiť, použite informácie uvedené nižšie: 
privacy@goodman.com 
Level 17, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000 + 61 2 9230 7223

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných v nasledujúcich oblastiach použitie tieto kontaktné údaje:

Nový Zéland: privacy.NZ@goodman.com 
Spojené kráľovstvo/kontinentálna Európa: privacy.UKCE@goodman.com 
USA: privacy.US@goodman.com 
Väčšia Čína: privacy.HK@goodman.com 
Japonsko: privacy-JP@goodman.com
Brazília: privacy.Brazil@goodman.com 

10.  Používanie súborov cookie

Webové lokality spoločnosti Goodman vrátane www.goodman.com používajú súbory cookie, ktoré nám okrem iného pomáhajú nám zlepšiť využívanie našich webových lokalít a zabezpečiť ich očakávanú funkčnosť.

Keď pristupujete na našu webovú lokalitu, môžeme do vášho počítača umiestniť súbor cookie (malý súhrnný súbor obsahujúci jedinečné identifikačné číslo). To nám umožňuje rozpoznať vás, keď sa vrátite na webovú lokalitu, a nastaviť príslušné preferencie pri každej návšteve webovej lokality. Umožňuje nám to aj sledovať služby, ktoré si prezriete, alebo vaše preferencie, takže vám v prípade súhlasu môžeme posielať správy o daných službách. Súbory cookie môžeme využívať aj na meranie vzorov prenosov, aby sme zistili, ktoré oblasti našej webovej lokality boli navštívené, a na meranie súhrnných vzorov transakcií. Využívame to na skúmanie zvykov našich používateľov, aby sme mohli zlepšovať naše on-line služby. Ak si neželáte prijímať súbory cookie, môžete si nastaviť svoj prehliadač, aby ich neakceptoval.

Zaznamenávame IP adresy (t. j. elektronické adresy počítača pripojeného na internet) na účely analyzovania trendov, spravovania webovej lokality, sledovania pohybov používateľov a získavania všeobecných demografických informácií.

11. Prepojenia na iné webové lokality

Táto webová lokalita obsahuje prepojenia na iné lokality, ktoré sú prevádzkované tretími stranami s rôznymi postupmi ochrany osobných údajov. Keď opúšťate našu lokalitu, mali by ste byť pozorní a prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov iných webových lokalít. Nemáme žiadnu kontrolu nad osobnými údajmi, ktoré odosielate tretím stranám alebo ich od nich prijímate.


Európsky dodatok

Tento dodatok platí, ak počas stykov s nami máte sídlo v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

1. Prečo získavame vaše údaje a komu ich sprístupňujeme

Právne dôvody na používanie vašich osobných údajov sú uvedené nižšie podľa požiadaviek zákona EÚ o ochrane údajov (zákon EÚ OÚ). V nižšie uvedenej tabuľke sme priradili jednotlivé účely uvedené v časti 3 Zásad ochrany osobných údajov k príslušným právnym dôvodom. .  

Účel spracovania údajov
Dôvody používania
(uvedené dôvody sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho spracovania a konkrétnych spracovávaných osobných údajov)
Poskytovanie našich produktov a služieb (4.1(a))
 • Plnenie zmlúv
 • Oprávnené záujmy (ktoré nám umožňujú poskytovať svoje služby)

V prípade citlivých osobných údajov

 • Súhlas
Poskytovanie zákazníckej podpory (4.1(b))
 • Plnenie zmlúv
 • Zákonná povinnosť
 • Oprávnené záujmy (ktoré nám umožňujú korešpondovať s vami v súvislosti s našimi službami)
Marketingové účely (4.1(c))
 • Oprávnené záujmy (ktoré nám umožňujú informovať obchodných partnerov o príslušných novinkách a udalostiach)
 • Súhlas (ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný)
Zlepšovanie našich produktov a služieb (4.1(d))
 • Oprávnené záujmy (ktoré nám umožňujú udržiavať a zlepšovať kvalitu našich služieb a produktov))
Právne a administratívne účely (4.1(e))
 • Plnenie zmlúv
 • Zákonná povinnosť
 • Právne nároky
 • Oprávnené záujmy (ktoré nám umožňujú ochranu pred podvodmi a inou nezákonnou činnosťou)

V prípade citlivých osobných údajov

 • Právne nároky
 • Závažný verejný záujem

 

2.  Špeciálne kategórie osobných údajov

V prípade, že budeme získavať a spracovávať citlivé osobné údaje (napríklad lekárske a zdravotné údaje, údaje o etnickej príslušnosti a rase), pri získavaní a spracovávaní tohto typu osobných údajov vás zvyčajne požiadame o súhlas, ak nám inak tieto osobné údaje nedovoľuje spracovávať európsky zákon o ochrane údajov alebo zákony členského štátu EÚ, v ktorom máte sídlo.

3. Právne dôvody na používanie osobných údajov

Právne dôvody na používanie osobných údajov sú nasledujúce:

 • Súhlas: V prípade, že ste súhlasili s tým, že môžeme používať vaše osobné údaje. Svoj súhlas s používaním vašich osobných údajov môžete odvolať tak, že sa na nás obrátite postupom stanoveným v časti 9 Zásad ochrany osobných údajov.
 • Plnenie zmlúv: V prípade že sme povinní získavať a spracovávať vaše osobné údaje, aby vám mohli poskytovať služby, ktorých poskytovanie sme s vami zmluvne dohodli, napr. kontaktné údaje zákazníka (nájomcu) jednej z našich nehnuteľností.
 • Zákonná povinnosť: V prípade, že musíme používať vaše osobné údaje na splnenie zákonných povinností.
 • Životne dôležité záujmy: V prípade, že musíme spracovávať vaše osobné údaje za účelom ochrany vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby, napríklad ak požadujete naliehavú pomoc.
 • Verejný záujem: V prípade, že potrebujeme spracovávať vaše osobné údaje, aby sme mohli splniť úlohu, ktorá je vo verejnom záujme.
 • Oprávnené záujmy: V prípade, že máme oprávnený záujem na používanie vašich informácií. Na tento právny dôvod sa budeme spoliehať iba v prípade, že zvážime, že náš záujem na používaní vašich osobných údajov na príslušný účel nebude prevážený vašimi prípadnými záujmami alebo škodou, ktorú môžete utrpieť v dôsledku príslušného použitia vašich osobných údajov.

Právne dôvody na používanie citlivých kategórií osobných údajov sú:

 • Súhlas: V prípade, že ste výslovne súhlasili s tým, že môžeme používať vaše osobné údaje. Svoj súhlas s používaním vašich osobných údajov môžete odvolať tak, že sa na nás obrátite postupom stanoveným v časti 9 Zásad ochrany osobných údajov.
 • Životne dôležitý záujem: V prípade, že musíme spracovávať vaše osobné údaje za účelom ochrany vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby, ak vy alebo iná osoba nie je fyzicky alebo zákonne schopná poskytnúť súhlas.
 • Právne nároky: V prípade, že potrebujeme vaše osobné údaje na stanovenie, uplatnenie alebo obranu akýchkoľvek právnych nárokov.
 • Závažný verejný záujem: V prípade, že potrebujeme spracovávať vaše osobné údaje z dôvodu závažného verejného záujmu stanovené v zákonoch EÚ alebo zákonoch členského štátu, v ktorom máte sídlo.

4. Naše rozhodovacie procesy

V súvislosti s našou činnosťou budeme používať vaše osobné na robenie rôznych rozhodnutí o vás a vašej oprávnenosti na prístup k našim službám, aby sme zabránili zneužívaniu našich služieb, zaistili bezpečnosť našich systémov alebo na odhaľovanie podvodov.  

5. Export mimo EHP

Prístup na vaše osobné údaje môžu mať zamestnanci alebo dodávatelia a osobné údaje sa môžu preniesť a/alebo uložiť mimo EHP, vrátane krajín, ktoré môžu mať nižšiu úroveň ochrany údajov, ako je stanovené zákonom EÚ OÚ.

Pri prenose osobných údajov z EHP mimo EHP musíme dodržiavať osobitné pravidlá. Pri prenose budeme používať vhodné ochranné opatrenia na ochranu všetky prenášaných osobných údajov.
Vaše osobné údaje budeme prenášať podľa zmluvných podmienok schválených Európskou komisiou, ktoré ukladajú rôzne povinnosti týkajúce sa ochrany údajov priamo príjemcovi, alebo inými spôsobmi povolenými zákonom EÚ OÚ.

Ak chcete vidieť kópiu konkrétnych ochranných opatrení, ktoré používame pri exporte vašich osobných údajov, kontaktujte nás podľa postupu uvedeného v časti 9.

6. Doba uchovávania

Naše doby uchovávania osobných údajov sú založené na obchodných potrebách a zákonným požiadavkách. Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na účely spracovania, na ktoré boli získané, a na akékoľvek iné povolené súvisiace účely. Môžeme napríklad uchovávať: (i) určité detaily transakcií a korešpondencie do vtedy, kým vypršia nároky vyplývajúce z danej transakcie, ktorú ste s nami vykonali (čo je obvykle v rozmedzí od 6 do 10 rokov po vykonaní príslušnej transakcie, a v niektorých prípadoch je to oveľa kratšie obdobie); alebo (ii) určité údaje na dodržanie súladu s regulačnými požiadavkami týkajúcimi sa uchovávania daných údajov. V prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné, ich budeme buď nenávratne anonymizovať (v takom prípade môžeme anonymizované údaje ďalej uchovávať a používať) alebo ich bezpečne zlikvidujeme.

7. Vaše práva

Spolu s časťou 9 Zásad ochrany osobných údajov máte podľa zákona EÚ OÚ právo za určitých okolností požiadať nás o:

 • poskytnutie ďalších podrobností o tom, ako používame a spracovávame vaše osobné údaje,
 • vymazanie osobných údajov, ktoré už nemáme dôvod spracovávať a
 • obmedzenie spôsobu spracovania vašich osobných údajov v období, kým zvažujeme vašu žiadosť.

Upozorňujeme, že za riešenie vašich žiadostí vyplývajúcich z uplatnenia vyššie uvedených práv nebudeme účtovať poplatok.

Okrem toho máte za určitých podmienok právo na:

 • odvolanie súhlasu v prípade, že spracovanie je založené na súhlase a
 • namietať proti akémukoľvek spracovávaniu osobných údajov, ktoré spracovávame z dôvodov „oprávnených záujmov“ alebo „verejných záujmov“, ak naše dôvody na dané spracovanie neprevážia vaše záujmy, práva a slobodu,
 • kedykoľvek namietať proti priamemu marketingu (vrátane akéhokoľvek profilovania na tieto účely).

Tieto práva môžete kedykoľvek uplatniť tak, že sa na nás obrátite pomocou údajov v časti 9 Zásad ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že za riešenie vašich žiadostí vyplývajúcich z uplatnenia týchto práv nebudeme účtovať poplatok.

Tieto práva podliehajú určitým výnimkám na ochranu verejného záujmu (napr. prevencia alebo odhaľovanie trestných činov) a našich záujmov (napr. zachovávanie právnej výsady). Na žiadosti sa budeme snažiť reagovať do 30 dní.

Ak nebudeme schopní vyriešiť otázku alebo sťažnosť, máte právo obrátiť sa na regulátora na ochranu údajov v krajine, v ktorej máte sídlo.

8.  Správcovia údajov

Keďže spoločnosť Goodman je globálna organizácia, existuje množstvo subjektov, prostredníctvom ktorých spoločnosť Goodman pôsobí v EHP. V závislosti od miesta našej činnosti môže ktorýkoľvek z nasledujúcich subjektov skupiny byť správcom údajov vo vzťahu k vašim osobným údajom, a to samostatne alebo spolu s inými subjektmi skupiny:

Belgicko
Goodman Belgium NV, Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, Belgium
Goodman Management Services (Belgium) NV, Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, Belgium
T: +32 2 263 40 00

Česká republika
Goodman Czech Republic, Palác Špork, Hybernská 1034/5, 110 00 Prague, Czech Republic
T: +420 226 291 670

Luxembursko
Goodman Europe S.à r.l., 28, boulevard d'Avranches, Luxembourg, 1160, Luxembourg, Grand Duchy Luxembourg
GELF Management (Lux) S.à r.l., 28, boulevard d'Avranches, Luxembourg, 1160, Luxembourg, Grand Duchy Luxembourg
GJL Management (Lux) S.à r.l., 28, boulevard d'Avranches, Luxembourg, 1160, Luxembourg, Grand Duchy Luxembourg
T: +35 226 363 220

Francúzko
Goodman France S.à r.l., 24, Rue de Prony, 75017, Paris, France
T: +33 1 55 35 08 50

Nemecko
Goodman Germany GmbH, Peter-Müller-Straβe 10, 40468, Düsseldorf, Germany
T: +49 211 49 980

Maďarsko
Goodman Hungary Kft, Alkotás str. 53. A Tower, 6th Floor Office 602, Budapest, 1123 Hungary
T: +36 1 336 2270

Taliansko
Goodman Italy srl, Via Victor Hugo n. 4, 20123, Milan, Italy
T: +39 342 876 86 15

Holandsko
Goodman Netherlands BV, Strawinskylaan 1225, Tower B, Level 12, 1077 XX, Amsterdam, Netherlands
T: +31 20 709 39 30

Poľsko

Goodman Poland, ul. Złota 59, 00-120, Warsaw, Poland
T: +48 22 222 21 00

Španielsko
Goodman Real Estate (Spain) S.L., C/ Claudio Coello, nº 124 – 7ª planta, 28006, Madrid, Spain
T: +34 91 414 15 50

Slovensko
Goodman Slovakia s.r.o., Laurinska 18, Bratislava, 81101, Slovakia
T: +420 226 291 670

Spojene kráľovstvo
Goodman UK Limited
Goodman Logistics Management (UK) Limited
Goodman Logistics Developments (UK) Limited
Goodman Real Estate Adviser (UK) Limited
Goodman Operator (UK) Limited
všetky Nelson House, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, West Midlands, B90 8BG
T: +44 20 3426 0800

24. máj 2018