Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

Podmienky

Podmienky používania webovej stránky spoločnosti Goodman

Tieto podmienky používania webovej stránky sa vzťahujú na doménu s názvom www.goodman.com („webová stránka“), ktorú prevádzkujú spoločnosti Goodman Limited (ABN 69 000 123 071) a Goodman Funds Management Limited (ABN 48 067 796 641; AFSL 223621) ako na subjekt zodpovedný za spoločnosti Goodman Industrial Trust (ARSN 091 213 839), a všetky nimi riadené subjekty („skupina Goodman“). Členmi skupiny Goodman (označovanej ako „Goodman“, „my“, „nám“, „náš“) sú subjekty uvedené na stránke www.goodman.com.


Prístup k tejto webovej stránky a jej používanie podliehajú nasledujúcim podmienkam. Používaním obsahu za domovskou stránkou súhlasíte, že sa budete riadiť týmito podmienkami. Je možné, že tieto podmienky budeme občas upravovať bez upozornenia, pričom takto upravené podmienky vstúpia do platnosti ich zverejnením na tejto webovej stránke. Ďalšie používanie tejto webovej stránky z vašej strany sa bude považovať za váš súhlas s takto upravenými podmienkami.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Goodman si je vedomá dôležitosti vášho súkromia a záleží jej na ochrane vašich osobných informácií. Akékoľvek osobné informácie zaslané na túto stránku podliehajú vyhláseniu spoločnosti Goodman o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie o vyhlásení o ochrane osobných údajov získate kliknutím na odkaz o ochrane osobných údajov na tejto webovej stránke.

Presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií

Hoci spoločnosť Goodman poskytuje informácie na tejto webovej stránke v dobrej viere, nenesieme zodpovednosť za prípadnú nepresnosť alebo neúplnosť týchto informácií. Spoliehanie sa na materiály na tejto stránke bude na vaše vlastné riziko. Informácie uverejňované na tejto webovej stránke podliehajú zmene bez upozornenia. Nesiete zodpovednosť za sledovanie akýchkoľvek zmien materiálov a informácií uvedených na tejto webovej stránke.

Práva duševného vlastníctva

Všetky práva súvisiace s autorským právom a ďalšími právami duševného vlastníctva k textom, obrázkom a iným materiálom na tejto webovej stránke („obsah“) sú vlastníctvom spoločnosti Goodman alebo sú uverejnené so súhlasom príslušného vlastníka.


Túto webovú stránku si môžete prezerať, rozmnožovať jej časti prostredníctvom tlače pre osobné použitie, spreberaním na pevný disk alebo na účely distribúcie iným osobám za predpokladu, že neporušíte žiadne autorské práva a iné predpisy týkajúce sa vlastníckych práv. Žiadna časť tejto webovej stránky sa nesmie predávať ani distribuovať na účely obchodného zisku, ani sa nesmie upravovať alebo zahrnúť do iného diela, publikácie alebo webovej stránky. Ak nie je vyslovene uvedené inak, z ničoho na tejto webovej stránke by sa nemalo usudzovať, že sa tým udeľuje oprávnenie alebo právo použiť akékoľvek autorské právo alebo iné právo súvisiace s duševným vlastníctvom prislúchajúce k textu, obrázkom alebo iným materiálom na tejto webovej stránke.


Ochranné známky, logá, znaky a servisné značky zobrazené na tejto webovej stránke sú vlastníctvom spoločnosti Goodman alebo sú uvedené s povolením príslušného vlastníka. Z ničoho na tejto webovej stránke sa nesmie usudzovať, že sa tým udeľuje oprávnenie alebo právo použiť akúkoľvek ochrannú známku zobrazenú na tejto webovej stránke. Používanie alebo zneužívanie ochranných známok zobrazených na tejto webovej stránke alebo akéhokoľvek iného obsahu na tejto webovej stránke, s výnimkou prípadov uvedených v týchto podmienkach, je prísne zakázané.

Odkazy

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú poskytované v dobrej viere a spoločnosť Goodman nenesie zodpovednosť za dostupnosť, obsah, presnosť ani funkčnosť týchto webových stránok. Uvedenie akýchkoľvek odkazov na iné webové stránky neznamená ich schválenie spoločnosťou Goodman. V záujme získania informácií o odkazovaných webových stránkach je potrebné si prečítať právne oznámenia a oznámenia o ochrane osobných údajov uvedené na danej stránke.

Upozornenia

Používanie tejto webovej stránky je výlučne na vaše vlastné riziko.


Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, informácie poskytované na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku ani pokus o sprostredkovanie ponuky na kúpu cenných papierov, podielov vo fonde ani investícií. Akákoľvek potenciálna ponuka uvedená na tejto webovej stránke bude predložená subjektom alebo osobám, ktoré takú ponuku môžu dostať alebo podľa platných zákonov môžu ponuku predložiť. Informácie na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku na predaj cenných papierov v Spojených štátoch. Cenné papiere sa nesmú ponúkať ani predávať v Spojených štátoch s výnimkou prípadov, ak sú registrované podľa Zákona o cenných papieroch v USA z roku 1993 (US Securities Act of 1933) alebo ak platí výnimka z registrácie.


Informácie (alebo všeobecné rady) poskytované na tejto webovej stránke boli vypracované bez prihliadnutia na vaše ciele, finančnú situáciu alebo potreby. Skôr než budete konať na základe informácie uvedenej na tejto webovej stránke, musíte posúdiť jej vhodnosť s ohľadom na vašu situáciu a prečítať si všetky relevantné upozornenia alebo dokumenty s ponukami a využiť náležité poradenstvo pred zaobstaraním si produktov uvedených na tejto webovej stránke.


Minulá výkonnosť produktu opísaného na tejto webovej stránke nie je spoľahlivou indikáciou budúcej výkonnosti.

Záruky

Táto webová stránka sa poskytuje „v súčasnej podobe“ a „tak, ako je dostupná“. V maximálnej možnej miere umožňovanej zákonom spoločnosť Goodman neposkytuje záruky žiadneho druhu, či už výslovné, implikované, vyplývajúce zo zákona alebo iné (vrátane implikovaných záruk predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel) vrátane záruk alebo vyjadrení, že táto webová stránka alebo akékoľvek údaje, informácie, rady, názory, služby alebo produkty poskytované, získané alebo vytvorené touto webovou stránkou alebo jej prostredníctvom budú úplné, presné, spoľahlivé, aktuálne alebo nezasahujúce do práv tretích osôb; že prístup k tejto webovej stránke bude neprerušovaný a bezchybný, že táto webová stránka bude bezpečná, a spoločnosť sa vyslovene zrieka akýchkoľvek vyjadrení alebo záruk k nim.


Vyhradzujeme si právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť váš prístup k tejto webovej stránke, ktorejkoľvek jej vlastnosti alebo časti.

Zodpovednosť

Spoločnosť Goodman v miere umožnenej zákonom neručí ani nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne priame, náhodné, následné, nepriame alebo trestné škody, náklady, straty ani dlhy (vrátane strát na zisku, príjmoch alebo dobrom mene) vyplývajúce z vášho prístupu, použitia alebo neschopnosti používať alebo získať prístup k tejto webovej stránke alebo zmeny jej obsahu, ani vyplývajúce z akejkoľvek inej webovej stránky, ku ktorej získate prístup prostredníctvom odkazu na tejto webovej stránke alebo z činností, ktoré my vykonáme alebo nevykonáme v dôsledku správ elektronickej pošty, ktorú nám posielate.


Spoločnosť Goodman v miere umožnenej zákonom neručí ani nenesie žiadnu zodpovednosť za udržiavanie materiálov a služieb sprístupnených na tejto webovej stránke ani za poskytovanie opráv, aktualizácií alebo správ súvisiacich s takýmito materiálmi alebo službami.


Spoločnosť Goodman neručí ani nenesie žiadnu zodpovednosť za straty spôsobené vírusmi, ktoré môžu napadnúť vaše počítačové vybavenie alebo iný majetok vplyvom používania, prístupu alebo preberania akýchkoľvek materiálov z tejto webovej stránky. Materiály z našej stránky preberáte na vlastné riziko.


Ak príslušné zákony obsahujú podmienky, ktoré nie je možné v súlade s právom vyňať, obmedziť alebo upraviť, tieto podmienky nadobudnú platnosť a do miery umožnenej zákonom bude zodpovednosť spoločnosti Goodman podľa jej uváženia obmedzená (a) v prípade služieb na opätovné dodanie služby alebo úhrady platby za jej opätovné dodanie; a (b) v prípade tovarov na náhradu alebo opravu tovarov alebo úhradu platby za opravu alebo výmenu.

Zakázané používanie

Túto webovú stránku môžete používať výlučne na zákonne účely a musíte dodržiavať všetky relevantné miestne, štátne, národné a medzinárodné zákony a predpisy vzťahujúce sa na používanie tejto webovej stránky. Je zakázané uverejňovať na webovej stránke obsah, ktorý je v akomkoľvek zmysle protiprávny, škodlivý, hanlivý, výhražný, obscénny alebo ohováračský. Je taktiež zakázané narúšať alebo sa pokúsiť o narúšanie obsahu tejto webovej stránky alebo jej úžitku pre iného používateľa. Akákoľvek podvodná, škodlivá alebo inak protiprávna činnosť môže byť dôvodom na ukončenie prístupu na túto webovú stránku. Okrem toho si vyhradzujeme právo na oznámenie potenciálnej trestnej činnosti príslušným orgánom činným v trestnom konaní.

Prenos informácií

Akékoľvek neosobné informácie, oznamy alebo materiály, ktoré poskytnete na tejto webovej stránke (vrátane údajov, návrhov, otázok, komentárov atď.) sa stanú vlastníctvom spoločnosti Goodman, ktorá s nimi nebude nakladať ako s dôvernými. Všetky takéto informácie, oznamy a materiály môžeme používať bez záväzkov voči vám.

Rozhodujúce právo

 
Tieto podmienky používania podliehajú zákonom štátu Nový Južný Wales v Austrálii a interpretujú sa podľa nich.